MENÜ
2024. május 18.
Erik, Alexandra
Bőven kijutott a nehezítő körülményekből

Bőven kijutott a nehezítő körülményekből

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Eredményes évet zárt a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A nehezítő körülmények ellenére is sikerült eredményes évet zárnunk – emel­te ki DR. KEREKI FERENC, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) ügyvezető igazgatója a 2023-ban elvégzett feladatok értékelése során. A cég három telephely és egy kutatási program fenntartásával valósítja meg a Magyarországon keletkező, különböző kategóriájú radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelését, átmeneti tárolását, valamint végleges elhelyezését. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek 2023-as alakulásáról a társaság vezető beosztású kollégái adtak számot.

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló

A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba 2023-ban összesen 33 intézményi radioaktív hulladék beszállítást hajtottak végre, a szállítást 31 esetben a telephely személyzete végezte. Az előző évekhez hasonlóan, összesen kb. 6,3 m3 radioaktív hulladékot és mintegy 180 darab sugárforrást fogadott az telephely. Az úgynevezett biztonságnövelő program lefolytatásához – melynek keretében az évtizedekkel ezelőtt elhelyezett hulladÉkok a jelenkori szabályozásnak megfelelő csomagolásban kerülnek majd újra elhelyezésre a telephelyen – helyet kell felszabadítani az átmeneti tárolórészen, melyet az ott elhelyezett csomagok bátaapáti telephelyre történő átszállításával tudnak biztosítani.


Hák Viktor, az RHFT vezetője ennek a feladatnak a részleteit ismertette: – Külső vállalkozó bevonásával végrehajtottuk az átszállítandó hulladékcsomagok minősítéséhez szükséges mérések validációját, a mintavételi és mérési hatásfok meghatározását. A hatásfok-meghatározás alapján módosítottuk az átszállítás előkészítésére vonatkozó utasítást, ami jelenleg hatósági jóváhagyáson van. Az ismertetőből az is kiderült, hogy megkezdték az érintett hulladékcsomagok előkészítését, előminősítését, válogatását és préselését. A hatósági jóváhagyást követően a szükséges mintavételek és azok értékelése után elkezdődhet a hulladékcsomagok átszállítása a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba (NRHT), melyet az RHFT munkavállalói hajtanak végre.

Nemzeti Radioaktív-hulladék-tároló

A bátaapáti NRHT legfontosabb feladata az elmúlt évek folyamán az újfajta, úgynevezett kompakt hulladékcsomagok végleges elhelyezésére való áttérés volt. A kis és közepes aktivitású hulladékkal töltött fém konténerek lényegesen helytakarékosabb elhelyezést tesznek lehetővé a föld alatt kialakított kamrákban.


– Közel háromszoros helykihasználtsággal tudjuk elhelyezni a jövőben a csomagokat az eredeti betonkonténeres koncepcióhoz képest – számolt be a fejlesztés leglátványosabb eleméről dr. Radó Krisztián telephelyvezető. Az innováció több tízmilliárd forintos megtakarítást eredményez – a Paksi Atomerőmű teljes leszerelésének figyelembevételével – úgy, hogy a biztonsági követelményeknek továbbra is maximálisan megfelel a tároló. Az új rendszer bevezetésének összetettségét mutatja, hogy az első egyeztetések 2010-ben kezdődtek és idén nyáron történt meg az első 17 darab kompakt hulladékcsomag beszállítása. Dr. Radó Krisztián a beszállítás kapcsán kiemelte: – Az inaktív próbáknak köszönhetően felkészülten fogadtuk a csomagokat, sikeres volt az átállásunk az új tárolási koncepcióra. Ezt megerősítendő, fontos kiemelni, hogy a radiológiai kibocsátás- és környezetellenőrzések végrehajtása során a telephely környezetében mesterséges, a tárolóból (beszállított hulladékból) származó radioaktív anyag jelenléte nem volt kimutatható – zárta összegzését a telephelyvezető.

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója a Paksi Atomerőművel egyeztetett, az átrakógép átalakításához igazított ütemben fogadta a kiégett fűtőelemeket 2023-ban. Bara László telephelyvezető beszámolójából kiderült, hogy összesen 240 darab kazettát szállítottak a létesítménybe. – A nyár végéig 3 kampányban tároltuk be a 2-4. blokkokról az elhasznált üzemanyagot, az első blokkról pedig 60 db kazetta átszállítását átütemeztük 2024-re. Tehát ez a feladat már csak az átrakógép átalakítása után fog megvalósulni, ami az év második felének kiemelt projektje.

Jelenleg 10 807 kiégett fűtőelemet tárolunk átmenetileg a tárolóban – vázolta a részleteket a vezető. A biztonsággal kapcsolatban hangsúlyozta: – Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségünk a nukleáris anyagok és az azzal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése. Idén ez az úgynevezett biztosítéki ellenőrzés 6 esetben valósult meg a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az Euratom és az Országos Atomenergia Hivatal jelenlétében, eltérés nem került rögzítésre.

Nyugat-Mecseki földtani kutatás

A nyugat-mecseki földtani kutatási tevékenységet is folytatta az RHK Kft. 2023-ban. A cél továbbra is annak igazolása, hogy a térségben található Bodai Agyagkő Formáció valóban alkalmas lehet a nagy aktivitású és hosszú felezési idejű radioaktív hulladékok végleges elhelyezését biztosító mélységi geológiai tároló befogadására. Idén áprilisban készült el azoknak az adatoknak a számítógépes feldolgozása, amelyeket a tavaly lefolytatott nagyfelbontású, térbeli szeizmikus mérés során gyűjtöttek a szakemberek. Molnár Péter kutatási osztályvezető a kiváló eredményeket hangsúlyozta: sikerült pontosítani az agyagkő települési viszonyait, és tisztázni a fő tektonikai szerkezetek helyét a kutatási terület központi részén.

A társaság folytatta a további terepi munkák előkészítését is: – 2024 tavaszán sekélyszeizmikus mérésekre kerül sor egy 73 km2 kiterjedésű területen belül, 11 szelvény mentén, összesen 54,0 km hosszban – mutatta be a terveket az osztályvezető. Az ehhez a munkához szükséges földtani kutatási engedélyt megszerezték, a közbeszerzési pályázat kiírása folyamatban van. Természetesen az elmúlt két évtizedben kialakított vízföldtani megfigyelő rendszer üzemeltetése is folyamatos, valamint a 2020-2021-ben lemélyített fúrásokban továbbra is hibátlanul működnek a beépített észlelőrendszerek, így a 3 fúrás összesen 18 zónájában figyelik folyamatosan a mélységi vizek nyomásváltozását. Molnár Péter leszögezte, hogy még mindig a felszíni kutatási fázisnál tartanak, és jó pár év terepi munka szükséges, mire kiderül, hogy a vizsgált területen belül egyáltalán lehetséges-e tárolót elhelyezni a hosszú távú biztonság szavatolásával.

Stratégiai kérdések

Dr. Kereki Ferenc, a társaság ügyvezető igazgatója a lényeges stratégiai kérdésekről adott számot. Az éppen aktuális üzemeltetési és beruházási feladatok mellett nagyon fontos, hogy a társaság előre tervezzen a jövőbeni kihívásokat illetően. Az idei esztendő e tekintetben is bőven tartogatott feladatokat, hiszen az elmúlt években Magyarország – az energiaellátás biztosítása érdekében – kiemelten fontos, a nukleáris iparral kapcsolatos döntéseket hozott, amelyek természetesen az RHK Kft. tevékenységére is hatással vannak.
– Jelenleg is folynak Paks II. talajkiemelési, résfalazási, talajszilárdítási munkálatai, tehát épül az új atomerőmű. Ezzel párhuzamosan az üzemelő blokkok üzemidő-hosszabbítása mellett is elkötelezte magát az Országgyűlés.

A megvalósuló projektek radioaktív hulladék és kiégett fűtőelemek keletkezésével járnak majd, nekünk fel kell készülni ezek biztonságos, hatékony kezelésére és elhelyezésére. Felül kell vizsgálnunk, hogy az elmúlt 25 évben használt és jól bejáratott technológiák, koncepciók a biztonság, kapacitás és gazdaság tekintetében megállják-e a helyüket a jövőben is – ismertette a körülményeket az ügyvezető igazgató.
A kis és közepes aktivitású hulladék gazdaságos felszín alatti tárolása érdekében elengedhetetlen egy nagyon kis aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére alkalmas felszíni tároló létesítése a jövőben, hiszen így ez a hulladéktípus nem a bátaapáti tároló kapacitását csökkenti, hanem egy gazdaságosabb, ám ugyanolyan biztonságos alternatívát nyújt ennek a hulladéktípusnak a kezelésére. A kiégett fűtőelemek esetében az eddig használt száraz, moduláris típusú átmeneti tárolás fenntarthatóságát is meg kell vizsgálni egy lehetséges új, konténeres típusú tárolás ellenében. Ezeket a kiemelt stratégiai kérdéseket már a „Magyarország nemzeti politikája a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére” című dokumentum is tartalmazza, amelynek a felülvizsgálatában az RHK Kft. közreműködött, és amelyet éppen idén novemberben terjesztettek az Országgyűlés elé elfogadásra.
– Ha eltekintünk azoktól a kihívásoktól, amelyeket a radioaktív hulladék kezelésének iparága hordoz magában, akkor is bőven kijutott az évben a nehezítő körülményekből – folytatta beszámolóját dr. Kereki Ferenc. – Az energiaválság – akárcsak Európa piaci szereplőit – bennünket is érzékenyen érintett. Rövid és hosszú távú tervet dolgoztunk ki az energiaellátás biztosítására, csökkentettük az energiafelhasználásunkat, valamint azt is megvizsgáltuk, hogy szükség esetén miként tudjuk átütemezni feladatainkat. Mindezeket a stratégiai lépéseket természetesen úgy alakítottuk ki, hogy az alapvető biztonsági követelményeknek megfeleljünk – húzta alá az RHK Kft. vezetője.

Új kihívások a társaság életében

Természetesen a határaink mellett dúló fegyveres konfliktusok hatásai a társaság munkájában is érezhetőek voltak: a beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések egyértelműen akadoztak néhány esetben 2023-ban. A szükségszerű pályáztatási tilalom nyomán pedig leállt megannyi tervezett, még meg nem kezdett projekt, mely szintén új kihívásokat hozott a társaság életébe.
Ugyanakkor zárásként az ügyvezető hangsúlyozta: – visszatekintve a teljes évre elmondható, hogy telephelyeink zavartalan üzemelése, a jogszabályoknak és kibocsátási határértékeknek való megfelelés, valamint a beruházások – lehetőségekhez képest – ütemezett lefolytatása mind azt mutatja, hogy a nehezítő körülmények ellenére is sikerült eredményes évet zárnunk.